metalshop   /   ОБЩИ УСЛОВИЯ

ОБЩИ УСЛОВИЯ

на компанията METALSHOP.CZ, s. r. o., със седалище Bystřice 174, окръг Frýdek-Místek, ZIP код: 73995, идентификационен номер: 28574699, под преписка № C 32711 от Районния съд в Острава

1. Уводни разпоредби

1.1. Настоящите Общи условия (наричани по-надолу „Условия“) уреждат взаимните права и задължения на Продавача и Клиента съгласно §1751, ал. 1 от Закон № 89/2012 Сб., Гражданския кодекс. Той също урежда правата и задълженията на Доставчика и Потребителя, свързани със сметката на Потребителя.

1.2. В Условията се използват следните термини, започващи с главна буква:

Продавач
продавачът съгласно §2079 от Гражданския кодекс, наричан по-долу METALSHOP.CZ, s.r.o.

Клиент
Клиентът съгласно §2079 от Гражданския кодекс

Договор
договорът за покупка, сключен между Продавача и Клиента

Консуматор
всеки, който сключва Договор с Продавача извън обхвата на своя бизнес или професия 

уебсайт
Ние разглеждаме уебсайта като програма/съответно приложение, което е достъпно онлайн чрез www.metalshop.bg. Основната му функция е възможността за показване, избор и поръчка на продукти от Потребителя.

Количка
Тя е част от уебсайта и се генерира автоматично при активиране на няколко функции от страна на Клиента, включващи добавяне, премахване и промяна в количеството на продуктите

Доставчик
лице, позволяващо използването на сметката на Потребителя; METALSHOP.CZ, s.r.o.

Потребителска сметка
част от уебсайта, достъпна за един конкретен Потребител, която се установява чрез Регистрация и е достъпна след потвърждаване на данните за достъп

Потребител
лице, използващо Потребителската сметка

2. Потребителска сметка

2.1. Потребителят има право да създаде потребителска сметка на Уебсайта, за да улесни поръчката на продукти.

2.2. Потребителят създава Потребителската сметка по следния начин: Той попълва поне минимума от необходими данни на Уебсайта, включващи неговото име, фамилия, адрес за фактуриране, имейл адрес, потребителско име и парола, и запазва тези данни. В същото време той трябва да се съгласи с Условията и с обработката на лични данни (наричани по-долу "Регистрация"). 

2.3. Ние считаме въведените в Потребителската сметка данни за верни и пълни. Отговорността за евентуални неточности се поема единствено от Потребителя.

2.4. Достъпът до Потребителската сметка е ограничена от регистрационни данни, включващи вход и парола (наричани по-долу "данни за регистрацията"). Потребителят и Доставчикът са длъжни да запазят поверителността на тези данни.

2.5. Потребителят няма право да допуска други хора да използват неговата Потребителска сметка.

2.6. Доставчикът има право да анулира Потребителската сметка, особено в случай на неактивност за повече от една година от страна на Потребителя или ако Консуматорът наруши правата си съгласно Договора, включително и Условията.

2.7. Потребителят е запознат с вероятността неговата сметка понякога да бъде недостъпна, особено в случай на поддръжка на софтуера и хардуера на Доставчика или поддръжка на хардуер и софтуер на трета страна.

2.8. Подобни ограничения за Потребителя са описани в параграфи 9.9. и 9.10.

3. Сключване на Договора

3.1. Всички продукти на Уебсайта на Продавача са само информативни и Продавачът не е длъжен да сключва Договор, свързан с тези продукти. § 1732 от Гражданския кодекс не може да бъде приложен.

3.2. Ако Клиентът иска да поръча продуктите, той трябва да ги въведе в количката, като посочи количеството на продукта, след което да попълни формуляра на Уебсайта, който включва:

 • a) информация, свързана с поръчаните продукти, тяхното количество,
 • б) информация, свързана с плащането на цената,
 • в) информация, свързана с доставката, и
 • г) информация относно разходите, свързани с доставката,
 • д) информация за името и фамилията на Клиента, неговия адрес за фактуриране и имейл адрес. Ако Клиентът е идентичен с Потребителя, тези данни се въвеждат автоматично (наричани по-долу „Поръчка“).

3.3. Възможна е проверка и промяна на въведените данни, включително възможност за откриване и коригиране на евентуални грешки, допуснати при Поръчката.

3.4. Поръчката е потвърдена, когато Клиентът натисне бутона "Поръчай". Това е Оферта (наричана по-долу "оферта") и за Клиента представлява наддаване.

3.5. Продавачът потвърждава Поръчката незабавно на Клиента по имейл. Продавачът изпраща потвърждението на въведения в Потребителската сметка или по време на Поръчката имейл адрес на Клиента. Когато Продавачът потвърди Поръчката, Договорът се счита за приет (наричано по-долу "Приемане").

3.6. Възможно е да се включи договор на български език.

3.7. Продавачът архивира Договора в електронен вид за период от пет години. Клиентът има достъп до него от своята Потребителска сметка.

3.8. Както е посочено в Договора, правата на собственост се прехвърлят на Клиента в момента на заплащане на пълната цена за продукта.

4. Условия за плащане

4.1. Уебсайтът включва информация за продуктите, включително цената на продуктите (наричана по-долу "Цена"). Цената включва ДДС и всички останали такси. Цената е валидна след публикуването ѝ на Уебсайта. Това не пречи на възможността Продавачът да сключва Договор поотделно.

4.2. Клиентът се задължава да заплати Цената на продукта, включително разходите за опаковане и доставка, както и доставката по уговорената сума. Ако не е посочено другояче, Цената вече включва разходите за опаковане и доставка.

4.3. Разходите за дистанционна комуникация не оказват влияние върху Цената, а Продавачът може да таксува само транспорта.

4.4. Продавачът има право да изисква пълно или частично плащане преди изпращането на продукта на Клиента. В такъв случай §2119, ал. 1 от Гражданския кодекс не влиза в сила.

4.5. Цената може да бъде платена на Продавача по следните начини:

 • a) с директен дебит чрез PayPal
 • б) с кредитна карта
 • в) Apple Pay
 • г) Наложен платеж при доставка

4.6. Клиентът посочва начина на плащане в Поръчката.

4.7. Клиентът може да промени метода само, ако Продавачът е съгласен с промяната. Тази промяна трябва да бъде предложена на Продавача в писмен вид и доставена на неговия имейл адрес или на адреса за фактуриране.

4.8. Продавачът си запазва правото да забрани метода на плащане на Клиента, като методите са посочени в параграф 4.5.

4.9. При плащане в брой или с кредитна карта, Цената е събираема в момента на покупката. В случай на директен дебит, Цената подлежи на събиране в рамките на 7 дни от сключването на Договора. Ако цената като събираема не е платена, се счита, че Клиентът се отказва.

4.10. В случай на директен дебит към сметката на Продавача, Клиентът получава променлив символ най-късно при приемането. Клиентът е длъжен да заплати цената и да посочи този символ.

4.11. В случай на директен дебит Клиентът е длъжен да плати цената чрез парични преводи по сметката на Продавача.

4.12. Ако Продавачът предоставя на Клиента някакви отстъпки, те не могат да бъдат обединени.

4.13. Ако това е обичайна практика за компанията или ако е посочено в регулациите, Продавачът ще издаде фактурата на Клиента за плащанията, свързани с Договора.

5. Условия за доставка

5.1. Продавачът допуска следните методи на доставка:

 • a) лична покупка в помещенията на Продавача,
 • б) лична покупка на място, посочено от Продавача на Уебсайта (наричано по-долу "място на доставка"),
 • в) доставка от спедитор до Клиента на посоченото в Поръчката място

5.2. Ако е необходим специален транспорт, Клиентът поема риска и допълнителните разходи, свързани с транспорта.

5.3. Ако Продавачът е задължен да достави продукта на посоченото от Клиента в Поръчката място, тогава Клиентът трябва да приеме продукта при доставката. При лична покупка лимитът за приемане е десет работни дни. 

5.4. Ако приемането е договорено чрез доставка, Продавачът изпълнява задължението си да предаде продукта, когато предаде продукта на първия спедитор. Ако Клиентът е Консуматор, тогава Продавачът изпълнява задължението си да предаде продукта в ръцете на Консуматора. Това задължение не влиза в сила, ако Консуматорът е поискал спедитор, който не му е бил предложен от Продавача.

5.5. Продавачът или спедиторът може да изискват идентификация на Клиента, което може да стане чрез представяне на лична карта или паспорт. Продавачът има право да откаже да предаде продукта.

5.6. Ако Клиентът не приеме продукта в срока, посочен в параграф 5.3 в Условията, Клиентът е длъжен да заплати разходите за магазинаж или повторна доставка. Продавачът има право да продаде продукта, след като е предупредил Клиента по имейл и го е осведомил за съответния срок. Разходите за магазинаж и повторна доставка могат да бъдат поискани да се заплатят от Клиента и Продавачът има право да отчете разходите. 

5.7. Продавачът се задължава да достави продуктите и да позволи на Клиента да разполага с продукта в рамките на петнадесет дни от сключването на Договора, освен ако не е посочено друго. Ако стоката е обозначена като "на склад", Продавачът изпраща продукта най-късно до два работни дни от сключването на Договора. 

5.8. В случай на директен дебит към сметката на Продавача, плащане чрез платежна система или устройство за онлайн плащане, Продавачът се задължава да достави продукта на Клиента в рамките на петнадесет дни от деня, когато Клиентът е изпълнил задължението си да заплати Цената на продукта, освен ако не е посочено другояче. Ако продуктът е обозначен с надпис "на склад", Продавачът изпраща продукта най-късно до два работни дни след плащането. 

5.9. Ако Продавачът не изпълни задължението си да достави продукта в съгласие с параграфи 5.7 или 5.8, Клиентът ще го уведоми да достави продукта в подходящия срок. Ако Продавачът не изпълни задължението си в рамките на срока, Клиентът има право да се откаже от споразумението.

5.10. Документите, свързани с продуктите, особено фактурата и сертификатите се изпращат на Клиента от Продавача в рамките на два дни от приемането на продукта.

6. Прехвърляне на рисковете

6.1. Ако продуктът е закупен в помещенията на Продавача или на мястото на доставка, рисковете от повреда се прехвърлят върху Клиента в момента на приемане на продукта или в момента, в който доставката е на път да бъде доставена и Клиентът е информиран, че може да разполага с продукта.

6.2. Ако има договорен спедитор при доставката, рискът се прехвърля върху Клиента, когато продуктът бъде предаден на първия спедитор в съответствие с Договора. Ако Продавачът е длъжен да предаде продукта на определеното място, тогава рискът не се прехвърля върху Клиента, освен ако не бъде прехвърлен на спедитора на мястото. Продавачът има право да запази документите, свързани с продукта, но това не засяга прехвърлянето на рискове. Ако Консуматорът е Клиентът, рискът се прехвърля  в неговите ръце в момента на предаването на продукта. Това не важи, когато Консуматорът е поискал транспорт чрез спедитор, който не му е бил предложен от Продавача. 

6.3. Рискът не се прехвърля към Клиента, докато продуктът не бъде маркиран в съответствие с Договора, с продуктови марки, снабден с документи или Клиентът е информиран за някакъв друг метод.

6.4. След прехвърляне на рисковете към него, Клиентът е длъжен да заплати Цената, дори ако продуктът е повреден или загубен, освен ако загубата и щетата са причинени от нарушаване на задълженията от страна на Продавача.

7. Дефекти, гаранция, рекламация

7.1 Правата и задълженията на страните по споразумението се уреждат от закона, особено от § 1914 до 1925, § 2099 до 2117 и § 2161 до 2174 от закон № 89/2012 Сб., Гражданския кодекс. 

7.2 Клиентът инспектира продукта възможно най-бързо след прехвърляне на рисковете и проверява характеристиките и количеството, проверява целостта на пакета. Ако открие някаква неизправност, той е длъжен незабавно да информира Продавача или спедитора и има правото да не приема продукта. Ако Клиентът приеме дефектния продукт, той трябва да опише дефектите в протокола. Ако не направи това, правата му, свързани с дефекти, отпадат. 

7.3 Продавачът гарантира на Клиента, че продуктът не е дефектен при доставката. При приемане продуктът:

7.3.1 притежава характеристиките, договорени от двете страни, или характеристиките, описани от Продавача, или очаквани от Клиента по отношение на промоцията и характера на продукта в случай, че споразумение липсва,

7.3.2 може да се използва за целта, посочена от Продавача, или за целта, за която обикновено се използва

7.3.3 съответства на пробата или образеца по качество, ако по този начин се определя качеството му,

7.3.4 е в точното количество, мерки или тегло, и

7.3.5 е в съответствие със закона.

7.4 Ако дефектът възникне в рамките на дванадесет месеца от приемането, той се счита за възникнал при приемането. 

7.5 Неизправността е значително нарушаване на задълженията на Продавача, ако Продавачът е знаел или е трябвало да знае, че отсрещната страна няма да сключи Договора, ако може да очаква повреда. В останалите случаи това не е съществено нарушение. 

7.6 Ако неизправността е в резултат на значително нарушение на Договора, Клиентът има право да поиска нова доставка, ремонт, разумна отстъпка или да се откаже от Договора.

7.7 Ако неизправността не е в резултат от съществено нарушение на Договора, Клиентът има право да поиска ремонт или разумна отстъпка.

7.8 Клиентът е длъжен да докладва за неизправността на Продавача веднага след установяването ѝ при проверка и боравене с продукта. В случай на скрита неизправност Клиентът е длъжен да докладва неизправността на Продавача незабавно след установяването ѝ за период до две години. При рекламацията или непосредствено след нея Клиентът информира Продавача за избрания от него метод на рекламация. Ако не го направи навреме, той има право на рекламация в съответствие с параграф 7.7, дори ако неизправността е в съществено нарушение на Договора.

7.9 Тези права могат да бъдат упражнени в помещенията на Продавача, ако обхватът на продуктите, които се продават, го позволява, в седалището му или в други помещения. Или Клиентът трябва да приложи правата си на ремонт, посочен в сертификата, предоставен му от Продавача, ако това е по-близо до Клиента. Рекламацията се счита за приложена към момента на нейното приемане.

7.10 Рекламацията не засяга задължението на Клиента да заплати продукта. § 2108 от Гражданския кодекс не влиза в сила. Този параграф не може да се използва, ако Клиентът е Консуматор.

7.11 Клиентът не може нито да се откаже, нито да поиска нова доставка, ако не може да достави продукта за приемане. Това не се отнася до следните случаи:

7.11.1 ако промените са резултат от проверка, извършена за откриване на неизправности,

7.11.2 ако Клиентът е използвал продукта преди откриването на неизправността,

7.11.3 ако Клиентът не е причинил невъзможност за възстановяване на продукта в непроменено състояние чрез дейност или пропуск, или

7.11.4 ако Клиентът е продал продукта, преди да открие неизправността, консумирал го е или е модифицирал продукта при употреба. Ако това се е случило само частично, Клиентът подава рекламация само за онова, което може да се рекламира, а Продавачът ще възстанови сумата до степента, в която е използвал продукта. 

Права, свързани с неизпълнение по отношение на законовите задължения

7.12 Клиентът има право да приложи правото за неизправност, ако повредата възникне в рамките на двадесет и четири месеца след приемането, освен ако не става въпрос за продукт с намалена цена, ако повредата е причината за намалената цена, износване, причинено от обичайната употреба, в случай на употребяван продукт има наличие на неизправност, съответстваща на неговата употреба и износване, която продуктът е имал при приемането, или това се предполага от естеството на продукта.

7.13 Ако продуктът няма характеристиките, посочени в параграф 7.3, Клиентът може да изиска нов продукт без дефекти, стига това да е разумно по отношение на естеството на продукта. Ако повредата засяга само част от продукта и Клиентът изисква замяна на частта; ако това не е възможно, Клиентът може да се откаже. Ако е неразумно по отношение на естеството на повредата, особено ако е възможно повредата да бъде отстранена, Клиентът има право да изиска безплатен ремонт.

7.14 Клиентът има право да изисква нов продукт, смяна на частта, дори ако повредата може да бъде отстранена, ако не може да използва продукта поради повтаряща се поява на същата повреда или едновременно на няколко неизправности. В такъв случай Клиентът има право да се откаже.

7.15 Ако Клиентът не се откаже или не потърси правото си на нов продукт, смяна на частта или ремонт, той може да изиска отстъпка. Клиентът има право да изисква отстъпка дори в случай, че Продавачът не може да достави нов продукт, да замени частта или да я поправи, и в случай че Продавачът не реагира в разумен срок или в случай, че рекламацията причини неудобство на Клиента, който е Консуматор.

7.16 Клиентът няма да получи това право, ако е знаел за неизправността или сам я е причинил.

7.17 Ако има посочено ограничение за продукт, използван за ежедневна употреба, Продавачът гарантира, че продуктът ще отговаря на условията за използване за този период от време или ще запази свойствата си. Ако има повече срокове, важи най-дългият от тях. Но споразумението между страните е с приоритет. 

7.18 Правата, свързани с неизправност в рамките на задължението, описано в параграфи 7.12 до 7.17, включително правото на отказ в съответствие с параграф 8.4, няма да влязат в сила, ако Клиентът е предприемач и е очевидно, че покупката е свързана с дейността му при сключването на Договора. 

8. Отказ от Договора

8.1. Продавачът има право да се откаже от Договора, ако продуктът вече не се произвежда, не е доставен или цената му се е променила значително.

8.2. Ако има пари, които трябва да бъдат върнати на Клиента във връзка с отказа, Продавачът ще ги възстанови по същия метод, използван от Клиента за плащане.

8.3. Ако Договорът е свързан с подарък, трябва да има сключен договор за подарък, при който е налице разрешително условие, че в случай на отказ тази точка не влиза в сила и Клиентът е длъжен да върне подаръка.

8.4. Клиентът има право да се откаже от Договора в съответствие с параграфи 7.6 и 7.14.

Отказ от Договора от страна на Консуматора

8.5. Консуматорът има право да се откаже от Договора в рамките на четиринадесет дни. Има различни клаузи в зависимост от вида на договора:

8.5.1. Ако е договор за покупка, тогава срокът започва в деня на приемането.

8.5.2. Ако това е договор, включващ няколко вида продукти или доставката на няколко части, тогава срокът започва да тече от деня на последната доставка.

8.5.3. Ако това е договор, включващ редовна доставка на продукти, срокът започва от деня на получаване на първата доставка.

8.6. Консуматорът има предвид факта, че в съответствие с § 1837 от Гражданския кодекс той не може да се откаже от Договора за доставка, променен по негово желание, който е краткотраен, или продуктът е бил разопакован и е невъзможно да бъде възстановена сумата по него, доставка на звуко- или видеозапис или разопакован софтуер, доставка на вестници, списания или доставка на цифрово съдържание, освен ако не е доставено на физическия носител и е с предварително споразумение на Потребителя преди изтичане на срока за отказ.

8.7. Ако Консуматорът иска да се откаже от Договора, той може да използва формуляра, предоставен от Продавача, приложен към Условията. Формулярът за отказ трябва да бъде изпратен на имейл адреса на Продавача: [email protected]. Той ще бъде незабавно потвърден на Консуматора в писмена форма.

8.8. Отказът трябва да се извърши незабавно, най-късно до четиринадесет дни Консуматорът трябва да достави или предаде продукта, който е получил. Консуматорът е наясно с факта, че поделя разходите за връщане. Консуматорът е задължен да връща стоките почистени, правилно опаковани, включително всички аксесоари и без повреди. За колекционерски предмети се изисква оригиналната опаковка за връщане. Ако продуктът не е в непокътнато състояние, Продавачът има право да участва едностранно в иска за обезщетение за щети в съответствие с този параграф.

8.9. В рамките на четиринадесет дни от отказа Продавачът трябва да възстанови на Консуматора всички средства, получени от него, включително разходите за най-евтиния транспорт. Продавачът не е длъжен да възстанови сумата на Консуматора преди Консуматорът да докаже, че вече е изпратил продукта, или преди Продавачът да го получи. Консуматорът е съгласен сумата да му бъде върната по същия метод, който е използвал за плащането. 

8.10. Потребителят има правото на отказ от Договора в съответствие с параграф 5.9.

9. Защита на личните данни

9.1. Защитата на личните данни на Клиента се урежда от закон № 101/2000 Сб. за защита на личните данни в съответствие с по-късните разпоредби.

9.2. Клиентът се съгласява със следните лични данни: име и фамилия, адрес за фактуриране, идентификационен номер, идентификационен номер по ДДС, имейл адрес, телефонен номер, номер на сметка, IP адрес (наричани по-долу „лични данни“)

9.3. Целта на обработката на лични данни е реализиране на правата и задълженията, свързани с Договора, включително доставка и плащане, предоставяне на Потребителска сметка и маркетингови нужди на Продавача. Ако Клиентът не е съгласен с обработката на част от личните му данни, това не е пречка за сключването на Договора.

9.4. Личните данни на Клиента ще бъдат обработвани за неопределен период в електронен вид или в писмена форма.

9.5. Клиентът е наясно със задължението си да попълни верни и пълни данни при регистрацията на своята Потребителска сметка. При настъпването на промяна в данните Клиентът е длъжен да информира Продавача за тях.

9.6. Продавачът има право да делегира обработката на лични данни на трето лице, играещо ролята на обработчик. Продавачът трябва да пази личните данни на Клиента, като изключения могат да се правят само при пращане по спедитор и при осъществяване на плащане.

9.7. Клиентът има правото да се осведоми за личните си данни. Продавачът има право да начисли разумна цена за обработката на лични данни, но тези разходи не трябва да са по-високи от необходимите разходи. Ако Клиентът счита, че личните му данни се обработват по неправилен начин или в противоречие със закона, Клиентът има право да поиска разясняване на обработваните лични данни по смисъла на параграф 9.6. Клиентът има право да поиска коригиране на ситуацията. 

9.8. Клиентът има право да отмени споразумението си за обработка на лични данни по всяко време.

Изпращане на бюлетин и съхраняване на бисквитките

9.9. Ако Клиентът не изиска друго при поръчката, Продавачът счита, че е съгласен с изпращането на бюлетин, свързани с услугите, продуктите или помещенията на Продавача. Клиентът има право да отмени съгласието си по всяко време, като това трябва да бъде направено писмено на адреса за фактуриране на Продавача или чрез линка в края на бюлетина.

9.10. Доставчикът уведомява Потребителя, че обработва бисквитките в съгласие с § 89, ал. 3 от Закона № 127/2005 Сб., на електронната комуникация, включително файлове с постоянни бисквитки, и Потребителят се съгласява с това. Договорът е валиден за период от 10 години.

9.11. Клиентът има право да анулира споразумението си за обработка на бисквитки чрез настройка на своя браузър.

9.12. Доставчикът обработва бисквитките на Потребителя с цел подобряване на Уебсайта и персонализиране на съдържанието и рекламите, предоставяне на функции на социалните медии и анализ на посещаемостта.

10. Електронна регистрация на продажбите

10.1. Продавачът е длъжен да предостави на Купувача сметка за покупката, извършена в съответствие с чешкия закон за електронните записи на продажбите (EET). В същото време Продавачът е длъжен да регистрира полученото плащане онлайн от данъчния администратор ; в случай на техническа повреда за не повече от 48 часа.

11. Заключителни разпоредби

11.1. Правата и задълженията между Продавача и Клиента се уреждат от правната система на Чешката република, особено от Гражданския кодекс.

11.2. Няма морални кодекси на поведение между продавача и клиента по смисъла на §1816, параграф 1, буква д) от Закон 89/2012 Сб., Гражданския кодекс.

11.3. В случай на Регистрация на Потребителя са изпълнени всички условия по § 1752, ал. 1 от Гражданския кодекс и Продавачът има право едностранно да променя Условията. Това не засяга правата и задълженията, възникнали преди промените. Промените трябва да бъдат публикувани на уебсайта и/или по имейл адрес в базата данни на уебсайта. Потребителят има право да откаже тези промени в рамките на три работни дни от първото влизане в Потребителската сметка след настъпилите промени (ако промените са публикувани на Уебсайта) или след получаването на писмо на неговия имейл адрес (ако промените са публикувани по имейл) и да обяви за невалидно задължението в рамките на три дни, което е достатъчно дълго време, за да получите подобен продукт от друг доставчик.

11.4. Контакт с Продавача: адрес за фактуриране METALSHOP.CZ, sro, Bystřice 174 (помещението на бившата тухларна), Bystřice 73995 (окръг Frýdek-Místek), имейл адрес: [email protected], телефон: +420 228 885 606.

11.5. Европейската комисия подготви платформа за извънсъдебно разрешаване на спорове. Потребителите имат възможност първо да разрешават спорове, свързани с онлайн поръчки, без намесата на съдия. Тази платформа за разрешаване на спорове е достъпна на следния външен линк: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Въпреки това не сме задължени и няма да участваме в алтернативно уреждане на споровете пред извънсъдебни (безсъдебни) органи в съответствие с регламента на ЕС за онлайн разрешаване на споровете (https://ec.europa.eu/odr). Ако имате рекламация относно получените стоки, моля свържете се с нас на [email protected]

11.6. Условията влизат в сила на 3.06.2016 г.

Бъдете от първите, които ще узнаят новините, както и специалните оферти за пазаруване. Възползвайте се от отстъпкаta от 8 лева за вашата първа покупка.